Контейнери транспортна политика на ЕС

Контейнери транспортна политика на ЕС, полезна информация от експертите по превоз на контейнери – konteineri.net

Контейнери транспортна политика на ЕС

Главната цел на общоевропейската транспортна политика е създаването на устойчиви, ефективно действощи транспортни системи, които да задоволят социалните, икономическите и екологичните потребности на населението, да повишат конкурентноспособността на европейския бизнес на световните пазари. В нея се включва:

  • Поддържане на процеса на прогресивна либерализация на транспортните пазари. Гарантиране избягването на нечестни и дискримационни действия, възпрепятствщи реализирането на предимствата му;
  • Намаляване на несъответствията в правно – нормативните разпоредби на Европа в областта на транспорта. То може да се постигне чрез приемането на закони в тази сфера и формирането на транспортната политика. Тя трябва да е базирана на общи принципи;
  • Осигуряване на по – голяма ефективност в развитието на транспорта, като се отчетат всички технико – експлоатационни аспекти и се създаде благоприятна логистична работна среда за транспортните оператори и потребителите нна транспортни услуги;
  • Подобряване на транспортната система като единство на усъвършенствана инфраструктура и постигнатото равнище на обслужване и едновременно с това създаване на подходящи методи за анализ развитието й;
  • Изграждане на гаранции, съответстващи на изискванията за устойчива транспортна дейност чрез по – пълно използване на отделните видове траспорт. Специален аспект поставя върху взаимодействието между различните видове транспорт и се поощрява развитието на железопътния транспорт, комбинираните превози, вътрешните водни пътища и къси морски маршрути;
  • Подпомагане на бъдещите промени на съществуващата институционална и правна база за по – добро адаптиране към изменящите се политически и търговски условия в областта на международния транспорт;
  • Осигуравяне на социално и екологично приемливи и безопаснни условия за пътниците и транспортните работници.

Цели

От формулираната цел личи ясно намерението на ЕС да развие транспортния отрасъл като една система. В рамките на която да съществува конкуренция при предлагането на превозни услуги в следствие либерализацията. Но и допълване на качествата и взаимодействията между отделните видове транспорт. Основно внимание е отделено на усъвършенстването на тази система. На нейното взаимодействие с околната среда и ролята й за икономическото развитие на континента.

Може да намерите и друга полезна и интересна информация в категория ПОЛЕЗНО